Privacy beleid voor de website www.descampenergy.com

I / Doel van het privacy beleid
Dit privacy beleid is opgesteld om gebruikers van de website www.descampenergy.com, eigendom van en beheerd door Descamps Energy, te informeren over het volgende:
• De persoonlijke gegevens die door de website worden verzameld
 • Het gebruik dat van deze gegevens wordt gemaakt
 • De toegang tot deze gegevens
 • De rechten van gebruikers van de website
 • Beleid inzake het gebruik van cookies

Dit beleid inzake vertrouwelijkheid werkt parallel met de algemene voorwaarden van de website www.descampenergy.com.


II / Toepasselijke wetgeving
In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming is dit privacy beleid onderworpen aan de volgende regelgeving:
Persoonsgegevens worden :
 • op een rechtmatige en transparante manier verwerkt ;
 • verzameld voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden, en worden niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met die doeleinden. In overeenstemming met Artikel 89(1) van de GDPR wordt de opslag en verwerking van dergelijke gegevens voor archiveringsdoeleinden in het algemeen belang, voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden niet beschouwd als onverenigbaar met de oorspronkelijke doeleinden;
 • adequaat, ter zake dienend en beperkt tot hetgeen noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; en - nauwkeurig zijn en, indien nodig, worden bijgewerkt. Alle redelijke stappen zullen worden ondernomen om gegevens te corrigeren die onjuist zijn met betrekking tot het doel waarvoor ze zijn verzameld; - worden bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen te identificeren gedurende een periode die toereikend is voor de verwerking;
 • worden verwerkt op een manier die de veiligheid van de gegevens garandeert, inclusief met betrekking tot ongeautoriseerde of onwettige verwerking, verlies of vernietiging van de gegevens, ongeacht of dit per ongeluk of opzettelijk gebeurt. De verwerking van de verzamelde gegevens is alleen rechtmatig als aan ten minste een van de volgende voorwaarden is voldaan:
 • De persoon op wie de gegevens betrekking hebben, heeft toestemming gegeven voor de verwerking.
 • De verwerking van gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen die op verzoek van de betrokkene zijn genomen.
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan de verantwoordelijke, Descamps Energy, is onderworpen.
 • De verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van een natuurlijke persoon te beschermen.
 • De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang door Descamps Energy.
 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verantwoordelijke voor de verwerking of van een derde, tenzij de belangen, vrijheden of grondrechten van de betrokkene prevaleren.
 • De verwerking van gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen die op verzoek van de betrokkene zijn genomen.
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan de verantwoordelijke voor de verwerking, Descamps Energy, is onderworpen.
 • De verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van een natuurlijke persoon te vrijwaren. - De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang door Descamps Energy.
 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verantwoordelijke voor de verwerking of van een derde, tenzij de belangen, vrijheden of grondrechten van de betrokkene prevaleren.


III / Toestemming
Door de website www.descampenergy.com te gebruiken, gaan gebruikers akkoord met :
Alle voorwaarden in dit privacybeleid ;
Het verzamelen, gebruiken en opslaan van de gegevens vermeld in dit privacybeleid.

IV / Verzamelde persoonlijke gegevens
Tijdens het surfen op de website www.descampenergy.com worden verschillende persoonlijke gegevens van gebruikers verzameld. Er worden geen aanvullende gegevens verzameld zonder u hierover vooraf te informeren.

V / Verwerking van deze gegevens
De persoonlijke gegevens die op de site worden verzameld www.descampenergy.com wordt alleen verzameld en verwerkt voor de doeleinden die in dit privacybeleid en/of op de relevante pagina's van de site worden vermeld. De persoonlijke gegevens die we verzamelen worden niet voor andere doeleinden gebruikt.

VI / Delen van verzamelde persoonlijke gegevens
Medewerkers: We kunnen informatie openlijk vrijgeven aan medewerkers van Descamps Energy voor zover zij deze nodig hebben om het doel te bereiken dat in dit beleid is uiteengezet. Daarnaast kunnen de verzamelde persoonsgegevens worden gedeeld: 
Als Descamps Energy daartoe wettelijk verplicht is
Als de informatie nodig is voor een juridische procedure
Om de wettelijke rechten van Descamps Energy te beschermen
Afgezien van de situaties waarin dit beleid voorziet, worden persoonlijke gegevens in geen geval bekendgemaakt of gedeeld met derden.

VII / Opslag en bescherming van persoonsgegevens
Descamps Energy bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld. Om deze gegevens te beschermen, implementeren we de volgende maatregelen:

VIII / Gebruikersrechten
In overeenstemming met hoofdstuk 3, art 12-23 van de RGPD hebben gebruikers van de websitewww.descampenergy.com ode volgende rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens:

 • Recht op toegang
 • Recht op rectificatie
 • Recht op verwijdering
 • Recht op beperking van de verwerking
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid
 • Recht op bezwaar
Om een van deze rechten uit te oefenen, uw gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen, kunt u contact opnemen met info@descampsenergy.com.

IX /  Cookiebeleid

XI / Wijzigingen in het privacy beleid

Om te voldoen aan de wet of om wijzigingen in ons beheer van persoonlijke gegevens te weerspiegelen, kan dit privacy beleid regelmatig worden gewijzigd en aangepast. Gebruikers wordt aangeraden dit beleid regelmatig te controleren om op de hoogte te blijven van ons beleid met betrekking tot het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens.